Kujdesi ndaj klientëve
Banka Ekonomike është e vendosur të ofroj shërbime kualitative, të shpejta dhe në çdo kohë mirësjellje të gjithë klientëve të saj, andaj ka krijuar Njësinë e Kujdesit ndaj Klientëve në mënyrë që të siguroj procesim efektiv të sugjerimeve tuaja.
 
Trajtimi i shpejt i sugjerimeve dhe përmisimi i proceseve është thelbësore për mbajtjen e biznesit konkurues dhe klientëve të kënaqur.
Udhëzimi mbi paraqitjen e ankesës tuaj Ky udhëzim është krijuar me qëllim të informimit tuaj mbi mundësinë e paraqitjes së ankesës tuaj ndaj bankës , që mund të jenë si rrezulltat i ndonjë lëshimi teknik apo edhe njerëzor gjatë përdorimit të produkteve dhe shërbimeve financiare. Ankesa e dorëzuar do ti nënshtrohet një trajtimi vetëm atëherë kur dorëzohet nga vet klienti si bartës i llogarisë dhe bazohet në argumente. Në mënyrë që ankesa juaj të procesohet, ju sugjerojmë që paraqitjen e ankesës ta bëni sa më të detajuar dhe të bazuar në argumente.
Kanalet e paraqitjes së ankesave Banka ka krijuar njësinë e trajtimit të ankesave të cilat do të mund ti adresoni ankesat . Adresimi i ankesave mund të bëhet në tri gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës duke shfrytëzuar kanalet si në vijim: Posta e Kosovës në adresën ‘’ Sheshi Nënë Terezë pn ‘’Postës elektronike në email adresën : kujdesindajklientit@bekonomike.comQendrës së Thirrjeve në nr +381 38 500 500 dhe +386 49 73 33 22Degët / Nëndegën e Bankës Ekonomike duke shfrytëzuar kutitë e sugjerimevePërmes rrjeteve sociale
Afatet kohore të trajtimit të ankesave Banka ju sugjeron që parashtrimin e ankesës ta bëni në afatin kohor sa më të shkurtër, prej momentit që ju konsideroni se keni argumente për ankesë. Banka pas pranimit të ankesës do t’ju njoftoj mbi pranimin e ankesës, kurse përgjigjen përfundimtare do të ju kthej në afat prej 15 ditëve kalendarike pas konfirmimit të pranimit të ankesës. Përgjigjen përfundimtare banka do të ju kthej nga i njejti kanal të cilin e keni deponuar ankesën, përveq në rast se ju preferoni që përgjigjen të ju kthejmë në ndonjë nga kanalet e lartëpërmendura.
Numri referues i ankesës Banka pas pranimit të ankesës , do të ju konfirmoj pranimin e ankesës dhe do të ju njoftoj lidhur me numrin unik të ankesës tuaj, i cili shërben si numër referues i ankesës.  Nëse nevoitet kontakt shtesë lidhur me ankesën e deponuar atëherë ky numër do të ju shërben si referim.