FTESË PËR TENDER -- VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME
15.05.2019 | 08:14
FTESË PËR TENDER Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për: VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :    -
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”
26.10.2018 | 08:39
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”Përmbaruesi Privat në Gjilan Kushtrim Musa ka nxjerrë Konkluzion P.nr.651/2015,të datës 26.09.2018, për shitjen e pasurisë së