31.12.2018
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)15.56%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

1.84%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
17.19%
d)Margjina neto e interesit (MNI)6.08%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë75.26%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 84.89% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 884.01
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.75% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.65% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.90% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
63.89% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 16.77% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.30%