31.03.2019
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)15.94%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

1.59%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
15.01%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.98%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë77.88%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 82.17% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 883.40
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.60% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.50% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.90% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
64.00% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 15.68% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.31%