30.09.2018
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)15.38%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

1.61%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
14.93%
d)Margjina neto e interesit (MNI)6.10%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë77.98%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 85.09% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 814.75
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.85% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.76% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.91% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
66.35% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 17.90% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.31%