31.12.2022
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)13.55%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

2.11%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
20.30%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.68%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë67.93%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 100.70% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1366.66
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.51% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.18% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.68% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
68.40% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 14.55% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.49%