30.06.2019
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)14.79%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

1.22%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
11.49%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.99%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë82.38%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 80.22% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 891.23
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.56% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.43% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.87% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
66.09% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 17.72% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.32%