31.03.2022
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)13.97%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

2.73%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
26.25%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.95%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë62.29%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 106.63% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1147.19
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.82% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.46% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.64% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
66.41% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 12.46% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.50%