30.09.2021
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)13.18%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

1.99%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
20.04%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.62%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë70.14%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 98.13% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1189.52
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.58% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.33% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.76% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
68.82% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 14.24% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.37%