30.09.2022
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)13.94%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

2.17%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
20.54%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.81%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë67.81%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 101.55% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1270.56
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.65% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.32% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.67% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
68.87% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 13.58% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.75%