31.03.2021
 a)Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (gjithsej kapitali ndaj mjeteve të peshuara me rrezik)12.53%
b)Kthimit nga mjetet mesatare(KMM)

1.24%

c)Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM)
12.34%
d)Margjina neto e interesit (MNI)5.58%
e)Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë80.82%
f)Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 88.91% 
g) Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1128.17
h) Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.65% 
i) Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 5.48% 
j) Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.84% 
k) 
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë
71.85% 
l) Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 14.72% 
m) Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.70%