FTESË PËR TENDER-AUDITIMI I VEPRIMTARISË AFARISTE TË BANKËS EKONOMIKE NË VITIN 2019
19.03.2019 | 11:15
FTESË PËR TENDER-AUDITIMI I VEPRIMTARISË AFARISTE TË BANKËS EKONOMIKE NË VITIN 2019
FTESË PËR TENDER-- FURNIZIM ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE PËR VIRTUALIZIM TË INFRSATRUKTURËS
10.12.2018 | 09:15
Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për: FURNIZIM ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE PËR VIRTUALIZIM TË INFRSATRUKTURËS Për tu kualifikuar kompanitë
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”
26.10.2018 | 08:39
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”Përmbaruesi Privat në Gjilan Kushtrim Musa ka nxjerrë Konkluzion P.nr.651/2015,të datës 26.09.2018, për shitjen e pasurisë së