FTESË PËR TENDER

Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton të gjithë personat/kompanitë  e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

BLERJE TË VETURAVE PRONË E BANKËS EKONOMIKE

Veturat ofrohen për shitje në gjendjen faktike dhe formale siç është në dokumente.
 

Tipi i veturës

Motori

Viti i
prodhimit

Shifra e veturës

Çmimi fillestar

VW Pollo

1.2 Benzinë

2011

545

4,000.00 €

VW Pollo

1.2 Benzinë

2011

546

4,000.00 €

VW Pollo

1.2 Benzinë

2011

547

4,000.00 €

VW Pollo

1.2 Benzinë

2012

561

4,000.00 €

VW Pollo

1.2 Benzinë

2012

562

4,000.00 €

 
 
Të interesuarit për të shiquar veturat duhet të caktojnë termin paraprakisht një ditë më heret.

Veturat gjenden në lokacionin e Kontrollit Teknik ‘Transbeton’ në Hajvali.

Afati i dorëzimit të ofertave është deri më 08 Tetor 2020 në ora 15:00.

Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për blerje të veturës” dhe emrin e ofertuesit duhet të dorëzohen në recepcion në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike, Sh.A. Prishtinë, Sheshi Nënë Terezë p.n.

Ofertat duhet të përmbajnë:
- Ofertën financiare për secilën veturë duke shënuar edhe shifrën e veturës për të cilën ofertohet.
- Personat juridik – duhet të dorëzojnë kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit.
- Personat fizik – duhet të dorëzojnë kopjen e dokumentit personal të identifikimit dhe informatat kontaktuese (numrin e telefonit dhe një e-mail adresë)

Të gjitha informatat e nevojshme për shitjen e veturave mund t’i merrni në Zyrën Qendrore të Bankës Ekonomike, në Prishtinë, Sheshi Nënë Tereza, p.n. ose përmes kërkesës me shkrim në e-mail adresën prokurimi@bekonomike.com

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku një muaj nga data e dorëzimit.

Banka Ekonomike mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në çdo kohë.