Shpallje për shitje të pasurisë së paluajtshme e evidentuar në emër të Bankës Ekonomike
 
 
Banka Ekonomike sh.a, me seli në Prishtinë, e licensuar pranë BQK-së, me numër të biznesit 70177683, është pronare me pjesë të pronës në 1/1, të pasurisë së paluajtshme e evidentuar në librat publik kadastral si:
Njësia Kadastrale nr.P-71813064-02070-0, lloji i njësisë: parcelë, lloji i pronës: private, në sipërfaqe të përgjithshme prej 20,501m², lloji i shfrytëzimit të parcelës: bujqësore/ arë. 
 
Pasuria e paluajtshme gjindet në vendin e quajtur “Basarishe-Zalina/Basarish”, Zona Kadastrale Piranë, Komuna Prizren.   
 
Të interesuarit për blerje të pasurisë së paluajtshme duhet të kontaktojnë në Bankën Ekonomike, përmes email-t zyrtar: info@bekonomike.com; kujdesindajklientit@bekonomike.com dhe numrave zyrtar kontaktues 038 500 500 & 049 733 322.
FTESË PËR TENDER - SIGURIMIN E GJITHË PASURISË (ASETEVE) TË BANKËS EKONOMIKE DHE SIGURIMIN D&O FTESË PËR TENDER Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për:SIGURIMIN E GJITHË PASURISË (ASETEVE) TË BANKËS EKONOMIKE DHE SIGURIMIN D&O (të gjitha