FTESË PËR TENDER

 

 

        Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për:

 

REALIZIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E KORNIZAVE/MBULESAVE PËR  BANKOMATË

            

   Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :

 

    - ofertën financiare, çmimet për njësi duhet të jenë me TVSH

    - dokumentacionin e nevojshëm mbi TVSH-në dhe regjistrimin e biznesit

    - referenca mbi punë të ngjashme

 

 

Palët e interesuara duhet ta kërkojnë dokumentin e tenderit në Zyrën Qendrore të Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n. ose përmes kërkesës me shkrim në

e-mail adresën: prokurimi@bekonomike.com

 

Afati i dorëzimit të ofertave është deri më 21 Mars 2019 në ora 15:00

 

 

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku dy muaj nga data e dorëzimit.

 

Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për realizmin dhe mirëmbajtjen e kornizave për bankomatë” duhet të dorëzohen në recepsion në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n.

 

 

Banka Ekonomike mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në cdo kohë.

FTESË PËR TENDER -- VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME FTESË PËR TENDER Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për: VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :    -
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI” NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”Përmbaruesi Privat në Gjilan Kushtrim Musa ka nxjerrë Konkluzion P.nr.651/2015,të datës 26.09.2018, për shitjen e pasurisë së