FTESË PËR TENDER
 
Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për:
 
PLOTËSIMIN E NEVOJAVE VJETORE PËR SHTYP TË MATERIALEVE TË MARKETINGUT DHE FORMULARËVE TË DESTINIMEVE TË NDRYSHME 
 
Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :
 
    - ofertën financiare, çmimet duhet të jenë me TVSH
    - dokumentacionin e nevojshëm mbi TVSH-në dhe regjistrimin e biznesit.  
    - referencat mbi punë të ngjashme.
    - mostrat e shtypit
 
Afati i dorëzimit të ofertave është deri më 14 Qershor 2019 në ora 15:00. 
 
Palët e interesuara duhet të tërheqin dokumentin e tenderit dhe mostrat e formularëve  në recepsion në lokalet e Zyrës Qendrore të  Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n. 
 
Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku dy muaj nga data e dorëzimit.
 
Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për shtyp të materialeve të marketingut dhe formularëve” duhet të dorëzohen në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n. dhe t’i drejtohen Shërbimit të Prokurimit.
Banka Ekonomike mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në cdo kohë.
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI” NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”Përmbaruesi Privat në Gjilan Kushtrim Musa ka nxjerrë Konkluzion P.nr.651/2015,të datës 26.09.2018, për shitjen e pasurisë së