FTESË PËR TENDER
 
Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton të gjithë personat/kompanitë  e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:
 
BLERJE TË VETURAVE PRONË E BANKËS EKONOMIKE
 
Veturat ofrohen për shitje në gjendjen faktike dhe formale siç janë në dokumente.
 
1) VW Polo 1.6 TDI DSG, Diesel, viti i prodhimit 2010 (shifra 152) Çmimi fillestar 5,000 Eur
2) VW Polo 1.2, Benzin, viti i prodhimit 2012 (shifra 564)         Çmimi fillestar 4,000 Eur
 
Të interesuarit mund t’i shiqojnë veturat çdo ditë në lokacionin e Kontrollit Teknik ‘Transbeton’ në Hajvali nga ora 12:00 - 13:00.
 
Afati i dorëzimit të ofertave është deri më 11 Prill 2019 në ora 15:00.
 
Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për blerje të veturave” duhet të dorëzohen në recepcion në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike, Sh.A. Prishtinë, Sheshi Nënë Terezë p.n.
 
Oferta duhet të përmbajë çmimin e ofertuar dhe shifrën e veturës sipas përshkrimit më sipër.
 
Krahas ofertave, të interesuarit duhet të dorëzojnë:
- Personat juridik - kopjen e certifikatës së biznesit, numrit fiskal dhe TVSH-së dhe informatat kontaktuese
- Personat fizik - kopjen e dokumentit personal të identifikimit dhe informatat kontaktuese
 
Të gjitha informatat e nevojshme për shitjen e veturave mund t’i merrni në Zyrën Qendrore të Bankës Ekonomike, në Prishtinë, Sheshi Nënë Tereza, p.n. ose përmes kërkesës me shkrim në e-mail adresën prokurimi@bekonomike.com
 
Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku një muaj nga data e dorëzimit.
 
Banka Ekonomike mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në cdo kohë.
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI” NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”Përmbaruesi Privat në Gjilan Kushtrim Musa ka nxjerrë Konkluzion P.nr.651/2015,të datës 26.09.2018, për shitjen e pasurisë së