Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për:
FURNIZIM ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE 
PËR VIRTUALIZIM TË INFRSATRUKTURËS
             
Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :
 
    - ofertën financiare, çmimet duhet të jenë me TVSH
    - specifikacionet e pajisjeve
    - në ofertë duhet të ceket afati i liferimit dhe afati i garancionit  
    - dokumentacionin e nevojshëm mbi TVSH-në dhe regjistrimin e biznesit  
    - referencat mbi punë të ngjashme
 
Kompanitë ofertuese duhet të jenë të licencuara për ofrimin e mallrave dhe shërbimeve të kërkuara
 
Afati i dorëzimit të ofertave është deri më 03 Janar 2019 në ora 15:00 
 
Palët e interesuara duhet ta kërkojnë dokumentin e tenderit në Zyrën Qendrore të  Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n. ose përmes kërkesës me shkrim në 
e-mail adresën:  prokurimi@bekonomike.com
 
Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku dy muaj nga data e dorëzimit.
 
Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për pajisje TI për virtualizim të infrastrukturës” duhet të dorëzohen në recepsion në lokalet e e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n.
 
Banka Ekonomike mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në cdo kohë.
FTESË PËR TENDER -- VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME FTESË PËR TENDER Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për: VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :    -
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI” NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”Përmbaruesi Privat në Gjilan Kushtrim Musa ka nxjerrë Konkluzion P.nr.651/2015,të datës 26.09.2018, për shitjen e pasurisë së