FTESË PËR TENDER
 
Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për:
 
VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME
 
Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :
 
    - Dokumentacionin e regjistrimit të biznesit
    - Ofertën financiare 
    - Kopjen e Licencave përkatëse të lëshuara nga OEK
    - CV e kompanisë repsepktivisht CV e Vlerësuesve të Licencuar 
    - Referencat mbi punë të ngjashme
 
Afati i fundit për dorëzimin e  ofertave është deri më 23 Maj 2019 në ora 15:00.
 
Palët e interesuara duhet ta kërkojnë dokumentin e tenderit në Zyrën Qendrore të  Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n. ose përmes kërkesës me shkrim në 
 
e-mail adresën: prokurimi@bekonomike.com
 
Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku dy muaj (60 ditë) nga data e dorëzimit.
 
Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për vlerësim të pronave të paluajtshme” duhet të dorëzohen në recepsion në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n.
 
Banka Ekonomike mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në çdo kohë.
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI” NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”Përmbaruesi Privat në Gjilan Kushtrim Musa ka nxjerrë Konkluzion P.nr.651/2015,të datës 26.09.2018, për shitjen e pasurisë së