FTESË PËR TENDER
 
Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për:
 
VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME
 
Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :
 
    - Dokumentacionin e regjistrimit të biznesit
    - Ofertën financiare 
    - Kopjen e Licencave përkatëse të lëshuara nga OEK
    - CV e kompanisë repsepktivisht CV e Vlerësuesve të Licencuar 
    - Referencat mbi punë të ngjashme
 
Afati i fundit për dorëzimin e  ofertave është deri më 23 Maj 2019 në ora 15:00.
 
Palët e interesuara duhet ta kërkojnë dokumentin e tenderit në Zyrën Qendrore të  Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n. ose përmes kërkesës me shkrim në 
 
e-mail adresën: prokurimi@bekonomike.com
 
Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku dy muaj (60 ditë) nga data e dorëzimit.
 
Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për vlerësim të pronave të paluajtshme” duhet të dorëzohen në recepsion në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike në Prishtinë, Sheshi Nëna Terezë p.n.
 
Banka Ekonomike mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në çdo kohë.
FTESË PËR TENDER -- VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME FTESË PËR TENDER Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për: VLERËSIM TË PRONAVE TË PALUAJTSHME Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë :    -
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI” NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”Përmbaruesi Privat në Gjilan Kushtrim Musa ka nxjerrë Konkluzion P.nr.651/2015,të datës 26.09.2018, për shitjen e pasurisë së